Импресум

Податоци според § 5 TMG:

Македонска Православна црква

"Св. Кирил и Методиј" е.V.

Husener Eichwaldstr. 255

44319 Dortmund

Претставувана од:

Овластени претставници:

1. Претседавач Ј. Тодороски

2. Претседавач С. Тасов

3. Претседавач Б. Ѓорѓиоски

 

1. Управител З. Тасов

2. Управител Е. Тосева

1. Благајник Г. Апостолов

2. Благајник А. Тасов

 

 

 

 

Контакт:

Телефон: 0231 - 42 02 57

Факс: 0231 - 58 94 246

Мејл: kontakt@mpc-dortmund.de

Запис во регистер:

Запис во регистерот на здруженија.

Регистерски суд: хххххххххххх

Регистерски број: ххххххххххххх

Данок на додадена вредност:

Идентификациски број на данокот на додадена вредност според §27 a на законот за данок на додадена вредност (Umsatzsteuergesetz):

ххххххххххххххх

Посредување при спор

Не сме спремни ни обврзани, да учествуваме во постапка за отстранување на спор пред институција за посредување при спор со потрошувачите.

Одговорност за содржините

Како понудувач на услуги, законски (според § 7 Abs.1 TMG) сме одговорни за сопствените содржини . Според §§ 8 до 10 TMG, како понудувач на услуги не сме обврзани, да ги надгледуваме или по потреба да ги истражуваме туѓите пренесени или сочувани информации коишто напоменуваат противправни дејствија.

Обврските за отстранување или блокирање на користењето на информациите според општите закони остануваат од ова недопрени. Одговорност во врска со ова е можна дури од моментот на сознанието за една конкретна повреда на законот. При сознание за таква повреда на законот веднаш ќе ги отстраниме овие содржини.

Одговорност за линкови

Нашата понуда содржи линкови кон надворешни трети сајтови, врз чија содржина немаме никакво влијание. Поради тоа, не можеме да превземеме гаранции за овие туѓи содржини. За содржините на со линк поврзаните сајтови постојано е одговорен операторот на истите. Во моментот на поврзувањето поврзаните сајтови беа проверени околу можни законски прекршувања. Во моментот на поврзувањето не можеа да се препознаат противзаконски содржини.

Постојана содржинска контрола на поврзаните сајтови без конкрети појдовни точки за прекршување на законот не ни е возможна. При дознавање на повреди на законот, веднаш ќе ги отстраниме таквите линкови.

Авторски права

Содржините и делата од овој сајт коишто се создадени од операторот на сајтот подложни се на германските закони за авторски права. Умножувањето, преработувањето, распространувањето и секој вид на употреба надвор од границите на авторските права е возможно само со писмено одобрение на авторот. Даунлоуд и копирање на овој сајт се дозволени само за приватна, а не и комерцијална употреба.

Доколку содржините на овој сајт не се создадени од операторот, се спазуваат авторските права на трети лица. Содржините на трети лица посебно се означуваат како такви. Доколку и покрај тоа наидете на повреда на авторските права, Ве молиме да ни го напоменете тоа. При сознание за повреда на законот веднаш ќе ги отстраниме таквите содржини.

uelle: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html